8 Kasım 2009 Pazar

антонимы - I, İ, K

Irak x Yakın Далёкий x Близкий
Isınmak x Soğumak Нагреваться x Остывать
Isıtıcı x Soğutucu Нагреватель x Морозильник
Isıtmak x Soğutmak Нагревать x Остужать
Islanmak x Kurumak Намокать x Высыхать

İç x Dış Внутренний x Внешний
İç açıcı x Sıkıcı Интересный x Скучный
İçbükey x Dışbükey, konveks Вогнутый x Выпуклый
İçeri x Dışarı Внутрь x Наружу
İçişleri x Dışişleri Внутренние дела x Иностранные дела
İçtima x Dağılma Собирание x Распространение
İçtimaî x Şahsî, kişisel Общественный x Частный
İdareli x Müsrif Руководящий x Подчиняющийся
İfrat x Tefrit Прогресс x Регресс
İfşa etmek x Gizlemek Открывать x Прятать
İftihar x Utanç Бесстыдство x Стыд
İftihar etmek x Utanç duymak Бесстыдничать x Стыдиться
İhanet x Sadakat Измена x Верность
İhracat x İthalat Экспорт x Импорт
İhtilâf x Uzlaşma Разногласие x Соглашение
İhtiyar x Genç Старик x Молодой
İhtiyarlamak x Gençleşmek Стареть x Молодеть
İhtiyarlık x Gençlik Старость x Молодость
İktisat x İsraf Экономия x Расход
İleri x Geri Вперёд x Назад
İletken x Yalıtkan Проводник x Изолятор
İlk x Son Первый x Последний
İlkbahar x Sonbahar, güz Весна x Осень
İlkel x Modern Старый x Новый
İlkin x Sonra Сначала x Потом
İmar x Yıkım Строительство x Разрушение
İnce x Kaba Вежливый x Грубый
İnce x Kalın Тонкий x Толстый
İndirim x Zam Скидка x Повышение
İnmek x Binmek Выходить x Заходить
İnmek x Çıkmak Взойти x Сойти
İri x Ufak Крупный x Мелкий
İshal x Kabız Понос x Запор
İskonto x Zam Скидка x Повышение
İsraf x Tutumluluk Расход x Экономия
İstikbal x Mazi, geçmiş Нынешний x Прошедший
İstiklâl x Bağımlılık Независимость x Зависимость
İstikrar x Dengesizlik Стабильность x Нестабильность
İtaat x İsyan Послушание x Восстание
İtaatkâr x Asi, isyankâr Послушный x Непослушный
İthalat x İhracat Импорт x Экспорт
İtimat x Güvensizlik Доверие x Недоверие
İtiraz etmek x Kabullenmek Отрицать x Признавать
İvedi x Yavaş Быстро x Медленно
İyi x Kötü Хороший x Плохой
İyilik x Kötülük Добро x Зло
İyimser x Kötümser Оптимист x Пессимист

Kaba x Nazik Грубый x Вежливый
Kabız x İshal Запор x Понос
Kabul x Ret Признание x Отрицание
Kaçırmak x Yakalamak Упустить x Поймать
Kadın x Erkek Женщина x Мужчина
Kalabalık x Tenha Многолюдный x Безлюдный
Kaldırmak x İndirmek Поднимать x Опускать
Kalın x İnce Толстый x Тонкий
Kalkmak x Oturmak Вставать x Садиться
Kapalı x Açık Закрытый x Открытый
Kapanış x Açılış Закрытие x Открытие
Kâr x Zarar Польза x Вред
Kara x Ak Чёрный x Белый
Karanlık x Aydınlık Тьма x Свет
Kararmak x Aydınlanmak Темнеть x Светлеть
Karşılamak x Uğurlamak Встречать x Провожать
Kart x Genç Старый x Молодой
Katı x Sıvı Тело x Жидкость(в физике)
Katı x Yumuşak Жёсткий x Мягкий
Katışık x Saf Смешанный x Чистый
Kavuşmak x Ayrılmak Соединяться x Разъединяться
Kaybetmek x Bulmak Терять x Находить
Kaydetmek x Silmek Сохранять x Стирать
Keder x Neşe , sevinç Горе x Веселье
Kem x İyi Плохой x Хороший
Keskin x Kör Острый x Тупой
Kısa x Uzun Короткий x Длинный
Kısalık x Uzunluk Краткость x Длина
Kısalmak x Uzamak Укорачиваться x Удлиняться
Kısık x Açık Тесный x Просторный
Kısır x Doğurgan Бесплодный x Плодовитый
Kış x Yaz Зима x Лето
Kışlık x Yazlık Зимний x Летний
Kıt x Bol Скудный x Обильный
Kız x Oğlan Девушка x Парень
Kilitlemek x Açmak Закрывать x Открывать
Kirletmek x Temizlemek Пачкать x Чистить
Kirli x Temiz Грязный x Чистый
Kişisel x Toplumsal Личный x Общественный
Klâsik x Modern Классический x Современный
Kocamak x Gençleşmek Взрослеть x Молодеть
Kolay x Zor Лёгкий x Трудный
Konkav x Konveks Вогнутый x Выпуклый
Konuşmak x Susmak Говорить x Молчать
Konveks x Konkav Выпуклый x Вогнутый
Korkak x Cesur Трус x Храбрец
Korkaklık x Cesaret Трусость x Храбрость
Koyu x Açık Тёмный x Светлый
Koyu x Sulu Густой x Жидкий
Kösteklemek x Desteklemek Сковывать x Поддерживать
Kötü x İyi Плохой x Хороший
Kötülük x İyilik Зло x Добро
Kötümser x İyimser Пессимист x Оптимист
Kurtulmak x Yakalanmak Убежать x Попасться
Kuru x Yaş Сухой x Влажный
Kuzey x Güney Север x Юг
Küçük x Büyük Маленький x Большой
Küçültmek x Büyültmek Уменьшать x Увеличивать
Küsmek x Barışmak Ссориться x Мириться

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler

Blog Arşivi